- فناوری های نوین در نمونه برداری آلاینده ها

- استانداردهای نمونه برداری آلاینده های محیط زیست

- روش های نمونه برداری آلاینده های خطرناک در پسماندهای شهری، خطرناک و بیمارستانی

- روش های نمونه برداری و پایش لحظه ای آلاینده های محیط زیست

- پروتکل ها و تفاهم نامه های بین المللی در حوزه نمونه برداری و پایش های محیط زیست

- بومی سازی استانداردهای نمونه برداری و پایش آلاینده های محیط زیست

- فناوری های نوین در آنالیز و پایش آلاینده های محیط زیست

- روش های مجازی و مدلسازی های عددی در پایش آلاینده های محیط زیست

- گرمایش جهانی و نقش پایش های زیست محیطی

- نمونه برداری و پایش های دریا