- تقویت ارتباط صنعت، دانشگاه و سازمان حفاطت محیط زیست در حوزه پایش آلاینده های محیط زیست

- آگاهی از آخرین دستاوردهای داخلی و جهانی در حوزه پایش آلاینده های محیط زیست

- ارائه دستاوردهای تحقیقاتی شرکت های فعال در حوزه پایش آلاینده های محیط زیست

- برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در حوزه پایش جهت ارتقا سطح کارشناسان ذیربط

- اطلاع رسانی فعالیت های انجام شده توسط سازمان حفاطت محیط زیست در حوزه پایش و برنامه های آتی