به نام آفریدگار زمین پاک و آسمان آبی

امروز مراقبت از محیط زیست به عنوان مهمترین اولویت مشترک جوامع بشری شناخته شده است. تهدیدهایی از قبیل گرمایش زمین، اثر گلخانه ای و ریزگردها بخشی از آثار مخرب محیط زیست می باشد. در راستای هدف مشترک جهانی در محافظت از محیط زیست توجه ویژه به نقش و اثر منابع مختلف انسانی در تخریب محیط زیست بسیار حائز اهمیت است. شناخت منابع و ارزیابی اثر آنها در تخریب محیط زیست به عنوان دو گام اساسی می باشد. فعالیت های زیادی در حوزه شناخت منابع صورت گرفته است و استانداردهای جهانی در کشور ما نیز مورد استفاده بوده و به عبارتی نقش منابع متعدد تا حدودی روشن است. مشکل اساسی در بخش دوم یعنی ارزیابی دقیق اثر این منابع می باشد. در ارزیابی اثرات زیست محیطی منابع انسانی دو بحث اساسی وجود دارد. ابتدا نمونه برداری دقیق و سپس پایش (اندازه گیری) دقیق آلاینده ها. نمونه برداری آلاینده ها در حوزه هوا، آب و خاک موضوع بسیار مهمی است که ضرورت دارد مراکز ذیربط و آزمایشگاه ها با آخرین تکنولوژی ها و استانداردهای روز آشنا باشند. در گام بعدی بکارگیری صحیح فناوری های روز دنیا بطور علمی و مناسب در اندازه گیری آلاینده ها بسیار مهم است. از این رو بنا به تجربه همکاران سازمان حفاظت محیط زیست و دغدغه ریاست محترم سازمان سرکار خانم دکتر ابتکار برگزاری این کنفرانس توسط دانشگاه تهران و همکاری سازمان حفاظت محیط زیست در دستور کار قرار گرفت. از اهداف و برنامه های این کنفرانس اجرای کارگاه های آموزشی متعدد توسط اساتید و صاحب نظران در حوزه های مختلف نمونه برداری و پایش آلاینده ها خواهد بود.


                                                                                                                                                                    علیرضا نورپور

دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران