کلیه مقالات ارسالی به سایت کنفرانس، لازم است مطابق با قالب های زیر و پس از ثبت نام در سایت، از طریق سایت ارائه شوند.

 بدیهی است که در صورت تنظیم نبودن مقالات در فرم مطلوب، مقالات ارسالی به مرحله داوری راه نخواهند یافت.

ارسال چکیده به زبان انگلیسی(دارای نام نویسندگان و عنوان مقاله به انگلیسی و بصورت صحیح) برای کلیه مقالاتی که به زبان فارسی نگارش می شوند، الزامی است.

 

قالب مقالات فارسی: فایل Word 

قالب مقالات انگلیسی: فایل Word 


تذکر مهم: ممکن است نامۀ تایید دریافت چکیده و اصل مقالات، در پوشۀ Spam پست الکترونیکی شما

قرار گیرد. لذا پیشنهاد می شود پس از ارسال چکیده و یا مقالات، حتما این قسمت را نیز کنترل نمایید.