مبالغ پرداختی را به شماره حساب 5400000582 به نام هدایا و کمک های مردمی دانشگاه تهران نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران واریز نمایید

می بایستی در فیش قید گردد: « مربوط به اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پایش آلاینده های محیط زیست »

اختصاص غرفه به حامیان طلایی و نقره ای به ترتیب در بخش های A2 و B صورت می پذیرد