گواهی شرکت در کارگاه های آموزشی
1394-12-14

به شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی، گواهی مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست اعطا می شود.