آخرین مهلت ثبت نام نهایی
1395-02-03

آخرین مهلت ثبت نام نهایی و ارسال فیش واریزی برای شرکت در کارگاه های آموزشی و ارائه مقالات تا 6 اردیبهشت ماه 1395 می باشد.