تهران، انتها خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران