برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 روشهای صحه گذاری و اعتبارسنجی و گزارش دهی نتایج حاصل از پایش
1395-02-12 13:30-16:30
60
5,000,000 ریال
40 مهندس Pavel Chaloupecky
2 گروهبندی صنایع از نظر فرایندی در راستای تعیین پارامترهای شاخص آلایندگی محیط زیست
1395-02-12 13:30-16:30
60
5,000,000 ریال
24 مهندس کاشفی، مهندس ستاری، مهندس آیت، مهندس میرزایی، مهندس قریشی
3 اصول و مبانی نمونه برداری آب و پساب مطابق تکنیک ها، شرایط، الزامات و ضوابط انتخاب محل نمونه برداری
1395-02-12 13:30-16:30
60
5,000,000 ریال
23 مهندس معین السادات
4 اصول و تکنیک های نوین آنالیز پارامترهای آلودگی در نمونه های آب و پساب
1395-02-13 09:00-12:00
60
5,000,000 ریال
57 دکتر بغدادی
5 اصول ، مبانی و تکنیک های نوین نمونه برداری خاک با اهداف زیست محیطی
1395-02-13 09:00-12:00
60
5,000,000 ریال
13 دکتر رضایی- دکتر صفری
6 معرفی تجهیزات و فناوریهای نوین نمونه برداری هوا
1395-02-13 09:00-12:00
60
5,000,000 ریال
12 مهندس NAN DENG
7 معرفی تجهیزات و فناوریهای نوین نمونه برداری آب و پساب
1395-02-13 13:30-16:30
60
5,000,000 ریال
10 مهندس سمندری
8 اصول و مبانی نمونه برداری هوا مطابق تکنیک ها، شرایط، الزامات و ضوابط انتخاب محل نمونه برداری
1395-02-13 13:30-16:30
60
5,000,000 ریال
47 دکتر منصوری- مهندس فراهانی
9 اصول و تکنیک های نوین آنالیز پارامترهای آلودگی در نمونه های هوا
1395-02-14 09:00-12:00
60
5,000,000 ریال
29 پروفسور Saral و مهندس سمندری
10 اصول و مبانی نمونه برداری و آنالیز در پایش پیوسته و بر خط آلودگی های زیست محیطی (هوا و پساب)
1395-02-14 09:00-12:00
60
5,000,000 ریال
16 مهندس سپهرنیا
11 اصول ، مبانی و معرفی تجهیزات و فناوریهای نوین نمونه برداری در پایش آلودگی دریا
1395-02-14 09:00-12:00
60
5,000,000 ریال
8 دکتر ماشینچیان
12 اصول و مبانی نمونه برداری و پایش پسماندهای ویژه
1395-02-14 13:30-16:30
60
5,000,000 ریال
21 مهندس اکبرپور- دکتر عسگری
13 اصول و روشهای پایش و صحه گذاری بر کم خطرسازی پسماندهای بیمارستانی
1395-02-14 13:30-16:30
60
5,000,000 ریال
19 دکتر حسینی، مهندس مدنی - دکتر عسگری
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.